Nei Hochbeeter

Am Mäerz 2020 huet eis de CIGL d’Holz vun den Hochbeeter ausgewiesselt. Hei d’Resultat: